I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem działania witryny sklepu internetowego sklep-z-winem.pl jest możliwość zaopatrzenia się przez pełnoletniego konsumenta w dobre, markowe wina wyróżniające się od win marketowych najlepszą relacją jakości do ceny.

 2. ALFRED MOLSKI "RITEX GOURMET". posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/112/B/95/2023 z dnia 01-06-2023, zezwolenie ważne jest na czas od 01/06/2023 do 01/06/2031 oraz napojów alkoholowych powyżej 18% nr I/112/C/87/2023  z dnia 01-06-2023, zezwolenie ważne jest na czas od 01/06/2023 do 01/06/2031 wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018  poz. 2137 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą nr LXXI/1324/VII/2018 z dnia 11 lipca 2018r. i  Uchwałą nr LXXI/1324/VII/2018 z dnia 11 lipca 2018r. Rady Miasta Poznania.

 3. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

  REGON: 300718194
  NIP: 779-100-73-72

 4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Poznaniu przy ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań, telefon 61 663 80 65, e-mail: kontakt@sklep-z-winem.pl . Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie z winami sklep-z-winem.pl dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie. 

 5. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie sklepu z winami sklep-z-winem.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. 

 6. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o: 

  a) Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.sklep-z-winem.pl;

  b) Sprzedawcy lub sklep-z-winem.pl – rozumie się przez to operatora witryny www.sklep-z-winem.pl, właściciela Punktu Sprzedaży – firmę ALFRED MOLSKI "RITEX GOURMET;

  c) Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

  d) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  e) Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu z winami sklep-z-winem.pl;

  f) Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie sklepu z winami sklep-z-winem.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

  g) Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie z winami sklep-z-winem.pl;

  h) Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

  i) Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  j) Stronie Produktowej – strona sklepu z winami sklep-z-winem.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

  k) Punkcie Sprzedaży - jest punkt sprzedaży położony w w Poznaniu przy ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań.

  l) Dniu Roboczym – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Korzystanie ze Strony Produktowej oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Strony produktowej oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 8. Warunkiem korzystania ze Strony Produktowej jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Opera i Firefox.

II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta sklep-z-winem.pl, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Stronie Produktowej Sprzedawcy www.sklep-z-winem.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:

a) zamawiany Towar lub Towary;

b) dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP);

c) numer telefonu kontaktowego;

d) termin odbioru Towarów;

e) sposób dokonania płatności.

 1. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu , w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:

a) pełnoletnie,

b) trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,

c) którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,

d) które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

e) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;

f) Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta sklep-z-winem.pl, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

g) Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

h) Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

i) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

j) Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu (61) 663 80 65. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że:

  1. Umowa sprzedaży oraz odbiór Towaru może dojść do skutku dopiero po dokonaniu potwierdzenia zamówienia na stronie sklep-z-winem.pl i uiszczenia ceny przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu;

  2. Dokonując zamówienia telefonicznie przy współpracy z konsultantem sklep-z-winem.pl, Klient po zakończeniu procedury składania zamówienia otrzymuje na adres mailowy, podany konsultantowi, akceptacyjną wiadomość e-mail, zawierającą treść zamówienia (dane płatnika, adres wysyłki, kody zamówionych Towarów, łączną kwotę zamówienia i numer zamówienia). Zakończenie procesu zamówienia i płatność dokonywane są w następujący sposób: (…)
     a) Klient przechodzi do ostatniego kroku zamówienia klikając „Zamawiam i płacę”;
     b) Klient dokonuje płatności poprzez system płatności Przelewy24 za złożone zamówienie (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze)
     c) po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość zwrotną dokumentującą ten fakt.

k) Równoczesne spełnienie tych wymagań jest podstawą do przekazania zamówienia do realizacji.

l) Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia są przyjmowane od godziny 09:00 do godziny 17:00 w Dni robocze.

m) Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie z winami sklep-z-winem.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.

III CENY I POLITYKA CENOWA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Produktowej sklepu z winami sklep-z-winem.pl są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie sklepu z winami sklep-z-winem.pl przy Towarze, w chwili składania zamówienia. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu z winami sklep-z-winem.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Towarów kupionych w Punkcie Sprzedaży prezentowana jest na stronie sklepu z winami sklep-z-winem.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu odbioru zamówienia oraz formy płatności.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych w Punkcie Sprzedaży oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Punkcie Sprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

 IV FORMY PŁATNOŚCI

Akceptowane są następujące formy płatności:

a) płatność kartą kredytową / płatniczą Przelewy24:

- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- MasterCard Electronic

b) przelew natychmiastowy - szybki przelew Blue Media lub Przelewy24

- Płatności obsługiwane są przez system Blue Media S.A. wg zasad określonych przez tego operatora na stronie www.bluemedia.pl

c) płatność za pobraniem

- Płatność przy odbiorze zamówionego produktu następuje bezpośrednio do rąk kuriera firmy UPS.

d) przelew tradycyjny

- Wpłata na konto Firmy Ritex Gourmet Alfred Molski w formie przedpłaty (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia)

Nr konta: SANTANDER  53 1090 1362 0000 0001 1167 7074

e) gotówka / karta*

*Płatność przy odbiorze w firmie  (gotówka / karta) :  Ritex Gourmet, ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań

- Możliwość odbioru zamówień internetowych - ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, (ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań) w Dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie przez Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”).

 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta. W wypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowym może odmówić wydania Towaru.

 3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

 4. W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią wskazaną w zamówieniu. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu.

 5. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu V.4 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią.

 6. W wypadku opisanym w pkt. V.5 Towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest pod adres podany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznie.

 7. Po zawarciu umowy i odbiorze w Punkcie Sprzedaży Dostawa Towaru przez osobę trzecią następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

 8. Dostawa realizowana za pośrednictwem :

  - firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych
  - firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych
  - odbiór osobisty ( ul. Dąbrowskiego 399, Poznań )

 9. Towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od momentu złożeniu zamówienia lub w ciągu czasie podanym na karcie informacyjnej produktu. Do czasu wysyłki należy doliczyć czas realizacji dostawy paczki przez kuriera, który trwa zazwyczaj 1 - 2 dni.

 10. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 11. Zaleca się, by przy odbiorze Towaru sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia (w przypadkach opisanych w punktach V.5 i następnych rekomenduje się sprawdzić zawartość opakowania w Punkcie Sprzedaży).
   
 12. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub w wypadku opisanym w punktach V.5 i następnych kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Sprzedający daje pełnomocnictwo kurierowy do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej paczkę i potwierdzenie jego pełnoletności.
 13. Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta, nie wyda on Produktu Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości.

VI WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa realizowana za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych
- firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych

 1. Dostawa zakupów na terenie całego kraju (przesyłka kurierska UPS):

- przy zamówieniu o wartości powyżej 299 zł dostawa GRATIS
- przy zamówieniu o wartości poniżej 298,99 zł koszt dostawy wynosi:

Kurier UPS:

przedpłata na konto – 23,99 zł
przesyłka pobraniowa - 28,99 zł

Tylko firma kurierska UPS gwarantuje i zapewnia bezpieczną dostawę wraz z ubezpieczeniem zawartości przesyłki, dotyczy opakowań szklanych.

 

VII REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

 2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

 3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

 4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Reklamacja jest rozpatrzona w ciągu 14 dni.

VIII BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury Przelewy24 używającej bezpiecznych technik.

 3. W szczególności operator witryny www.sklep-z-winem.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji Przelewy24.

IX ZWROTY I REKLAMACJE 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (RITEX GOURMET ALFRED MOLSKI, POLANOWSKA 14, 60-434 POZNAŃ, kontakt@sklep-z-winem.pl, Telefon: 616638065) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub "RITEX GOURMET ALFRED MOLSKI" UL.POLANOWSKA 14, 60-434 POZNAŃ, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Informujemy, iż Klient będący konsumentem, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do:

      4. Federacji Konsumentów – adresem strony: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html

 1. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

 1. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komi-sja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR). ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 'RITEX GOURMET' ALFRED MOLSKI , UL POLANOWSKA 14, 60-434 POZNAŃ tel 61 663 80 65 e-mail : kontakt@sklep-z-winem.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej sklep-z-winem.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

(formularze te należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub reklamacji)

– Adresat RITEX GOURMET ALFRED MOLSKI, POLANOWSKA 14, 60-434 POZNAŃ , kontakt@sklep-z-winem.pl , Telefon: 616638065

 X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ritex Gourmet Alfred Molski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ritex Gourmet Alfred Molski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ritex Gourmet Alfred Molski.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 i ma zastosowanie w sklepie sklep-z-winem.pl w kategorii wina.

Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już swoje konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło